Všeobecné obchodní podmínky


Všeobecné obchodní podmínky (VOP) společnosti Schubert CZ spol. s r.o.

1. Všeobecně, rozsah platnosti
Pro všechny nabídky a dodávky platí výhradně naše níže uvedené Všeobecné obchodní podmínky (VOP) firmy Schubert CZ spol. s r.o., DIČ CZ41694783, Na Bělidle 8, 150 00 Praha 5.
Kupující objednávkou souhlasí s podmínkami, které si přečetl, a bere je na vědomí a VOP se stávají součástí všech smluv o jednotlivých dodávkách. Objednávkou kupující prohlašuje, že není spotřebitelem dle platných právních předpisů. V případě kupujícího – spotřebitele se uplatňuje obecný postup při uzavírání smluv.

2. Nabídka, objednávka, uzavření smlouvy
Objednat zboží je možno buď vyplněním a odesláním formuláře (ten musí mít vyplněny všechny potřebné údaje) a nebo i jinými způsoby (e-mailem, faxem, telefonicky). U objednávek není stanoven minimálního objem zboží.
Objednávka je potvrzena prodávajícím e-mailem. Pokud objednané zboží není k dispozici, je možné kupujícího takto informovat a nabídnout mu případné náhradní řešení pro opakovanou objednávku.

3. Dodací lhůta
Běžný spotřební materiál je dodáván do 3 pracovních dnů po zpracování objednávky. Lékařské přístroje, včetně složitějších technických zařízení, a lékařský nábytek se dodávají ve lhůtách od 14 dnů. Kupující je v takovém případě o termínu dodání informován.

4. Ceny
Uváděné ceny jsou konečné a včetně DPH. Ke každé jednotlivé objednávce je připočteno balné a dopravné ve výši 250 Kč vč. DPH.

5. Platba
Pokud není uvedeno jinak, platba za zboží se provádí bankovním převodem během 14 dnů od
data fakturace nebo je zboží dodáno na dobírku.
Při překročení doby splatnosti jsou dluhy úročeny úrokem z prodlení ve výši 0,05 % denně. Prodlení nastává po uplynutí výše uvedené doby splatnosti faktury a končí dnem proplacení faktury. Při pochybnostech o platební schopnosti kupujícího, obzvláště při nedoplatcích, můžeme požadovat u dalších dodávek zálohy nebo záruky, stejně tak i stornovat poskytnuté platební lhůty. U vyšších hodnot objednávek, si vyhrazujeme dodávat po zaplacení zálohy či poskytnutí jistoty na dodané zboží.

6. Expedice
U objednávky nižší než 3.000 Kč se účtuje manipulační paušál (balné, dopravné) 250 Kč. Dodávka proběhne na adresu kupujícího uvedenou v rámci udělení zakázky, pokud není písemně odsouhlaseno jinak.

7. Vrácení
Objednané a náležitě dodané zboží může být vráceno během 7 dnů. Zboží se musí nacházet v originálním balení. Zpětné zásilky, které nejsou úplné nebo se nenacházejí v originálním balení, budou na náklady kupujícího odmítnuty. Náklady na odeslání zpět ponese kupující. Nevyplaceně odeslané zpětné zásilky nebudeme přijímat.
Chlazené zboží a zboží s prošlou lhůtou, stejně tak i sterilní zboží či nábytek na míru jsou z výměny vyloučeny. Při vrácení lékařských elektrických či bateriových přístrojů je možné, že bude účtován manipulační poplatek 3.000,- Kč za každý přístroj na kontrolu funkčnosti a obnovení prodejeschopnosti.

8. Ručení za vady věci
Záruka je vymezena dobou od 6 do 24 měsíců, dle druhu a typu zboží (sterilní materiály a soupravy, nástroje, přístroje apod.). Záruka na konkrétní zboží je sdělena kupujícímu na požádání při objednání zboží nejpozději však při dodání zboží.
Kupující musí dodávku bezodkladně překontrolovat a písemně oznámit všechny závady a neúplnosti v průběhu jednoho týdne po doručení. Na opožděná oznámení nemůže být brán zřetel. Při porušení a poškození poštovní, resp. železniční zásilky je potřebné potvrzení pošty nebo železničního úřadu. Jestliže expedice proběhla prostřednictvím naší rychlé zasilatelské služby, je nutné podat písemné sdělení okamžitě po obdržení dodávky. Jsme oprávněni napravit vady na věci podle naší volby prostřednictvím dodatečné opravy, dobropisu nízké hodnoty, dodávky nezávadných částí nebo zboží (pokud jsou k dispozici). Z tohoto jsou vyloučeny součásti podléhající rychlému opotřebení.

9. Výhrada vlastnictví
Vyhrazujeme si vlastnictví veškerého námi dodaného zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Na naše požádání nám musí kupující poskytnout veškeré potřebné informace o stavu a stanovišti zboží, které je v našem vlastnictví, a o nám postoupených pohledávkách. Při jednání kupujícího v rozporu se smlouvou, obzvláště při prodlení s placením, jsme oprávněni odstoupit od smlouvy a vzít zpět předmět dodávky; kupující se zavazuje k jeho vydání. Kupující zůstává nadále oprávněn inkasovat pohledávky, které nahradily výhradu vlastnictví. Naše oprávnění sami pohledávku inkasovat zůstává nedotčeno.

10. Zpracování dat
Data uvedená při fakturaci budou uložena v našem logistickém systému. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů, které probíhá jen v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 110/2019 Sb.. Údaje se zpracovávají a uchovávají za účelem zlepšení a rozvoje služeb zákazníkovi. V této souvislosti se může zákazník našeho e-shopu začlenit do systém registrovaných uživatelů (po registraci obdržíte číslo uživatele a heslo a nadále se můžete snadněji přihlásit do obchodu a zadat novou objednávku). Firma Schubert CZ garantuje zachování mlčenlivosti o sdělených údajích a případném obchodním tajemství.

11. Místo plnění a soudní příslušnost
Pro případ sporů v souvislosti s prodejem zboží je ve smyslu § 89a OSŘ příslušnost soudu prodávajícího se sídlem v Praze.

12. Vyloučení odpovědnosti
Obsah této webové stránky a poskytnuté informace jsou pečlivě vybírány a pravidelně aktualizovány. Přesto nelze vždy zabránit zřejmým chybám, výpadkům a neúplnostem. Firma Schubert CZ nepřebírá proto žádnou záruku nebo ručení za aktuálnost, správnost a úplnost informací poskytnutých na této webové stránce.
To platí také pro všechny odkazy, na které tato webová stránka přímo nebo nepřímo navádí, odkazuje. Firma Schubert CZ není zodpovědná za obsah stránky, která je dosažena takovýmto odkazem. Firma Schubert CZ si vyhrazuje právo provádět bez předchozího oznámení změny nebo doplnění poskytnutých informací. Obsah této webové stránky je chráněn autorskými právy a náleží výlučně Schubert CZ. Bez písemného souhlasu firmy Schubert CZ není povoleno kopírování nebo jiné využití poskytnutého obsahu a informací, obzvláště grafik a ostatních dokumentů.